Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij door Jaspr B.V. (hierna: ‘Jaspr’) goederen of diensten worden geleverd.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Jaspr deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Offertes en overeenkomst

Alle offertes van Jaspr zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij door Jaspr schriftelijk en uitdrukkelijk in de offerte anders is aangegeven.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jaspr opgegeven informatie, eisen en specificaties van de gewenste prestatie waarop Jaspr haar offertes en/of aanbieding baseert.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief onkosten die gemaakt worden voor verblijf en/of werkzaamheden buiten Nederland ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Een overeenkomst tussen Jaspr en opdrachtgever komt tot stand indien en zodra opdrachtgever de door Jaspr uitgebrachte offerte of de door Jaspr toegezonden opdrachtbevestiging ondertekend heeft geretourneerd aan Jaspr, dan wel anderszins
schriftelijk (per email, fax of brief) de offerte accordeert, dan wel indien Jaspr is aangevangen met de uitvoering van de werkzaamheden. Jaspr is niet gebonden aan door opdrachtgever op of in verband met de offerte aangebrachte wijzingen tenzij Jaspr deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Terbeschikkingstelling van informatie

Opdrachtgever verstrekt Jaspr steeds tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever aan Jaspr informatiedragers, elektronische bestanden of software e.d. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet conform de afspraken aan Jaspr zijn verstrekt, heeft Jaspr het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. Jaspr is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jaspr is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

Alle diensten en leveringen van Jaspr worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Jaspr is nimmer aansprakelijk voor het niet behalen van een resultaat, tenzij Jaspr schriftelijk en uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

Onverminderd de vorige bepaling richt Jaspr zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel als mogelijk op de bij de opdrachtgever geldende methodologie, normen, richtlijnen en best practices. Jaspr voert de overige werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit, en spant zich er voor in overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

De enkele overschrijding van een (leverings-)termijn brengt Jaspr niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen Jaspr en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Indien Jaspr naar mening van de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen is de opdrachtgever alleen gerechtigd af te wijken van de op haar rustende verplichtingen na ingebreke stelling. In gebreke stelling zal schriftelijk geschieden richting Jaspr waarbij Jaspr een redelijke termijn wordt gegund alsnog haar
verplichtingen na te komen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is Jaspr gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Wijziging van overeenkomst en meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en voltooiing daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen opdrachtgever en Jaspr tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk dienovereenkomstig aanpassen en/of aanvullen.

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijzigingen van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden, alsmede dat wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties kunnen hebben. Jaspr zal opdrachtgever hierover voor zover mogelijk tevoren inlichten.

Tarieven, facturatie en betalingsvoorwaarden

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Jaspr vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

Jaspr heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar de in de offerte overeengekomen tarieven te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht.

Gefactureerde bedragen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Alle facturen dienen door opdrachtgever zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Jaspr op opdrachtgever direct opeisbaar en is opdrachtgever over die facturen per factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft met de voldoening van de vordering(en), is opdrachtgever aan Jaspr buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,– per factuur.

Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van een factuur, heeft Jaspr het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vordering(en) is (zijn) voldaan, inclusief de verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder begrepen alle auteursrechten) op alle krachtens overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij Jaspr. Onder ‘product’ wordt in dit artikel onder meer verstaan: ontwerpen, presentaties, documenten, (elektronische) bestanden, brochures, trainingsmateriaal en gebruikte methodieken. Dit blijft ook van toepassing na beëindiging van een overeenkomst.

Gebruik en/of openbaarmaking van deze producten door opdrachtgever is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaspr. Op door Jaspr specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde producten verkrijgt opdrachtgever voor onbepaalde tijd een niet-exclusief gebruiksrecht ten behoeve van de eigen organisatie.

Jaspr is te allen tijde gerechtigd om de producten die zij voor opdrachtgever gebruikt of heeft ontwikkeld ook in te zetten bij andere opdrachtgevers, in welke vorm dan ook, dan wel aan te wenden voor andere doeleinden, van welke aard ook, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij opdrachtgever daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Voorbehoud van eigendom en rechten

Alle door Jaspr geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, presentaties, documenten,  (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Jaspr, totdat alle bedragen die opdrachtgever  verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde zaken, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Jaspr zijn voldaan.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Jaspr daarvan terstond op de hoogte te stellen en de derden te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Jaspr.

Opzegging

Indien geen termijn voor de duur van een overeenkomst is overeengekomen, dan wel een overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke verklaring met een gemotiveerde vermelding van de reden(en). Opzegging geschiedt tegen het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Bij opzegging is opdrachtgever gehouden aan Jaspr te vergoeden de tot dusver door Jaspr verrichte werkzaamheden, alsmede de daadwerkelijk nog uitgevoerde werkzaamheden tijdens de opzegtermijn en voorts de kosten welke Jaspr maakt in verband met de overdracht van de werkzaamheden aan opdrachtgever dan wel derden.

Ontbinding

Aan iedere partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Iedere partij kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of is uitgesproken dan wel indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een samenvoeging van ondernemingen.

De partij die de overeenkomst aldus ontbindt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden gehouden zijn, noch tot vergoeding van schade.

Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Jaspr ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

Bedragen die Jaspr voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige zin onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Jaspr wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW).

Indien een overeenkomst het uitlenen van medewerkers van Jaspr betreft, is de aansprakelijkheid van Jaspr beperkt tot maximaal het gedurende de laatste drie maanden in het kader van die overeenkomst gefactureerde bedrag (exclusief BTW), dan wel indien de looptijd van de overeenkomst langer dan een jaar bedraagt, tot maximaal het gedurende de laatste zes maanden in het kader van die overeenkomst gefactureerde bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Jaspr is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Aansprakelijkheid van Jaspr voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdend met het gebruik van door opdrachtgever aan Jaspr voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdend met de inschakeling van door
opdrachtgever aan Jaspr voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten.

De beperkingen genoemd in de voorgaande leden komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jaspr.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever Jaspr onverwijld en op deugdelijke wijze in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade en de oorzaak daarvan, en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en Jaspr ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in haar verplichtingen.

Opdrachtgever vrijwaart Jaspr voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is afgeleverd en dat mede bestond uit door Jaspr geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of materialen.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Jaspr zich ter uitvoering van een overeenkomst bedient.

Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jaspr geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jaspr niet in staat is de verplichtingen na te komen, daaronder onder meer begrepen werkstakingen in het bedrijf van Jaspr, een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of opdrachtgevers waarvan Jaspr personeel of zaken betrekt, ziekte van medewerkers van Jaspr dan wel van door Jaspr in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en/of programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Jaspr is voorgeschreven.


Partijen zijn gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, of indien voorzien wordt dat deze periode langer dan twee maanden zal duren, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Voor zover Jaspr ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, is Jaspr gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst en uitvoering daarvan van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij uitdrukkelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht

De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voorzover een wettelijke plicht en/of een rechterlijke uitspraak verstrekking aan derden en/of openbaarmaking van die informatie gebiedt. Een dergelijke verstrekking en/of openbaarmaking van informatie is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst noch voor vergoeding van schade.

Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen Jaspr en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht, ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.


Geschillen welke tussen Jaspr en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht. Partijen zijn gerechtigd om in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Utrecht, alsmede om conservatoire maatregelen te treffen.

Jaspr B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 87392534.